Apartamento Augusto Rosa

AIA atelier

Lisboa . 2020